Fiskalani štampač HCP-flexi

Opis proizvoda:

  • 75 000 Artikala
  • Definisanje po šifri, kodu
  • Do 34 karaktera u nazivu
  • Cene artikala u formatu 8+2 (42.000.000.,00 po artiklu)
  • Maksimalna vrednost računa po poreskoj stopi u formatu 11+2
  • Maksimalna vrednost sumirano po računu 13+2
  • Do 500 stavki (artikala) po računu